Savaş Sanatı-Sun Tzu

Her tür eylemden önce yol, hava koşulları, arazi, askeri önderlik ve disipline dikkat edilir. Yol (Tao) sivil önder / politik önder ile halk arasındaki ilişkilerle ilgilidir. Halkı, önderlerle aynı hedefleri paylaşmaya yöneltir. Hava koşulları da halkla ilgili, üretim faaliyetlerine zarar vermemek, askeri birlikleri engellemektir. Arazi, mesafe, yol alma güçlükleri, boyutlar ve güvenlikle ilgilidir. Rehbersiz av kovalamak insana yol kaybettirir. Askeri önderlikte zeka, güvenirlilik, humanistlik, cesaret, kararlılık erdemlerdir. Disiplin, örgütsel tutarlılık ve etkinliği içerir. Açık bir ödül ve ceza sistemi vardır. Hile önemlidir. Etkili bir zafer için şaşırtma unsuru, başkaları tarafından bilinmeden başkalarını bilmeye bağlıdır. Gizlilik ve yanlış yönlendirme sanat sayılır. Göğüs göğüse çarpışma güçlü bir düşmanla karşılaşmaya her an hazır olması gereken hünerli bir savaşçının son başvuracağı çaredir. Kaçarak yormak, saflar arasında bozgun yaratmak, duyguları saptırıp, kendi öfke ve gururunu kendine karşı kullanmak daha iyidir. Kızgınlık sevince, öfke neşeye dönüşebilir, fakat yıkılmış bir ulus var edilemez ve ölüler yaşama döndürülemez. (Sun Tzu)

Sun Tzu (MÖ 544-496): Wu Devleti’nde yaşamış ünlü Çinli komutan, filozof ve askeri bilgedir. https://tr.wikipedia.org/wiki/Sun_Tzu

1- STRATEJİK DEĞERLER: Ulusun değerlerini korumak, ölüm-kalım mücadelesi hafife alınmamalı, yol kendini her duruma uyarlayıp, zafere erişme anlamına gelir. (Sun Tzu, Li Quan, Jia Lin) Ölüp kalman savaş meydanının görünüşüne bağlıdır; sağ kalıp yok olmansa savaşın yöntemine. (Mei Yaochen) Yol, hava, arazi, önderlik ve disiplin, önce kendini sonra düşmanını bunlarla değerlendir. Disiplin ve önderlik sonda gelmelidir. (Du Mu) Önce halkının sana inandığından ve güvendiğinden emin ol, sonra hava koşulları, sonra arazi durumunu incele. (Zhang Yu) Tehlike güvensizlik durumu demektir. (Cao Cao) İnsanlara iyilikle, güvenle ve adaletle yaklaşırsan, hepsi de aynı düşünceyle sana severek hizmet ederler. Önce arazinin şekli, yolun uzunluğu, arazinin boyutları, güvenliğini bilmek önemlidir. (Zhang Yu) Önderlik, zeka, güvenirlilik, insancıllık, cesaret ve kararlılık işidir. Zeka planlama ve gerektiğinde değiştirme yeteneğidir. (Sun Tzu) Güvenilirlilik, ceza ve ödül konusunda kuşku olmaması, insancıllık sevgi ve sevecenlik beslemek, sırtlarındaki yükün bilincinde olmak, cesaret duraksamadan zafere giden fırsatları elde etmek, karalılık sert cezalarla disiplin kurmak. Sırf zekaya güvenmek isyankarlığı, sırf insancıllığa bel bağlamak zayıflığı doğurur. Güvene saplanmak aptallığa, cesaretin gücüne dayanmak şiddeti doğurur. (Du Mu) Aşırı katılık zulmü getirir. (Jia Lin) Disiplin örgütlenme, emir-komuta zinciri ve lojistik destek demektir. Hangi siyasi önderliğin yolu var? Hangi komutan yetenekli? Kim daha elverişli iklim ve arazi koşullarına sahip? Kimin disiplini etkili? Kimin birlikleri daha güçlü? Kimin askerleri ve subayları daha iyi eğitimli? Kimin ödül-ceza sistemi daha açık? (Sun Tzu) Hangisi iyilik ve inancın yolunu tutuyor? (Zhang Yu) Yasa önünde herkesi eşit tut. ( Mei Yaochen) Savaşta üstler ve astlar uyum içinde ve aynı ölçüde cesur davranıyorlarsa, işte bu kuvvet demektir. Ödüller bol keseden, cezalar keyfi olmamalıdır. (Du Mu) Askeri harekatlar hile gerektirir. Güçlüyken zayıf görün, etkiliyken etkisiz görün! (Sun Tzu) Hile düşmanı yenmek için gereklidir, doğruluk bir grubu yönetmek için. Güçlüyken zayıf, cesurken korkak, düzenliyken dağınık, doluyken boş, zekiyken aptal, çokken az, ileriyken geri, hızlıyken yavaş, kalıcıyken terkedici, bir yerdeyken başka yerde görün. (Wang Xi) Düşmanını kazanma dürtüsüyle tuzağa çek ve onları gafil avla. (Sun Tzu) Onlara az da olsa galibiyet umudu ver ve hemen sonra üzerlerine atılıp, işlerini tamamla. (Zheng Yu) Usta çenebazları aralarına sal, ortalığı karıştır. (Jia Lin) Suçlularla dağınık ve perişan ordu kur, şaşırt. (Zheng Yu) İşleri yolundayken onlara karşı hazır ol, güçlüyken onlardan sakın. (Sun Tzu) Hep hazır ol, gevşemelerini bekle, saldırmak için boşluk ara. (Du Mu) Güçsüzün güçlüyü kontrol etmesi için, bir değişikliği beklemesi şarttır. (Jia Zin) Düşman saflarını bozmak için öfkeyi kullan. (Sun Tzu) Tembelleşip bozulmalarını bekle. (Cao Cao) Askeri önderleri asabiyse, düşmanı öfkelendir. (Li Quan) Moralleri bozulup, plansız, gelişigüzel hareket eder. (Zhang Yu) Pahalı armağan ve tatlı dille yaklaşırsa, bir şeyin peşindedir. (Li Quan) Zayıflık ve acizlik göster ki kibirlensinler. (Mei Yaochen) Gerekirse kaçarak onları yen. (Sun Tzu) Onları bitkin düşürmek için hızlı davran. (Cao Cao) Aralarına nifak sok. (Sun Tzu) Önderleriyle yardımcıları arasına nifak sok. (Li Quan) Halkıyla arasında iyi ilişkiler varsa rüşvet kullan. (Du Mu) Cimrilerse cömert ol, sertse yumuşak ol! Böylece halkla lider birbirinden kuşkuya düşer. (Chen Hao) Kazanma dürtüleriyle onları baştan çıkart. (Du You) Hazırlıksızken saldır. Beklemedikleri anda davran. (Sun Tzu) En iyi hareket beklenmeyen, en iyi plan bilinmeyendir. (Meng Shi) Düşmanına göre biçimlen, ne yapacağını kestiremesinler. (Cao Cao) Muzaffer savaşçıların önce kazanıp sonra savaştığı, mağlup savaşçıların önce savaşıp sonra kazanmaya çalıştığı söylenir. (Zhang Yu)

Jia Lin (618-906??) Tang Hanedanı

Li Quan (618-906??): Tang Hanedanlığı’nda asi lider.

Mei Yaochen (1002-1060) Kuzey Song Hanedanı’nın önde gelen Çinli şairidir. https://www.britannica.com/biography/Mei-Yaochen

Du Mu (803-852): Geç Tang hanedanının önde gelen bir Çin şairiydi. https://en.wikipedia.org/wiki/Du_Mu

Whang Xi /Wang Yanxi (?- 944 )  Sung İmparatoru, Çin Beş Hanedanlığının imparatoru ve On Krallık dönemi devlet adamı. https://translate.google.com/translate?hl=tr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Wang_Yanxi&prev=search&pto=aue

Beş Hanedanlık ve On Krallık dönemi: Tang ile Song hanedanlığı arasındaki siyasi bölünme dönemidir. 907’den 960 yılına kadar sürdü. Bu yarım asır boyunca Çin her bakımdan çok devletli bir sisteme sahipti. Liang, Tang, Jin, Han ve Zhou  olmak üzere beş hanedan Kuzey Çin’deki geleneksel imparatorluk merkezini birbiri ardına kontrol altına alarak başardılar. https://www.wikizero.com/tr/%C3%87in_tarihi

Zhang Yu (960-1278): Sung hanedanı

Cao Cao (155-220): Tarihe acımasızlığı ve bilgeliği ile geçmiştir. Doğu Han Hanedanlığı’nın en sonundaki generallerin en büyülerinden biridir. Büyük orduları – bir zamanlar silah altında bir milyon erkeğe sahip olduğu söyleniyor – ve yetenekli manevraları vardır. Çin Tarihinde kötü şöhretlidir. Konfüçyüs tarihçileri ve popüler efsanelerde arketipik kurnaz, cesur, vicdansız kötü adam olarak tanımlandı. https://www.britannica.com/biography/Cao-Cao

Chen Hao (Erken 12.yy) Sung Hanedanı

Do You (735-812)

Meng Shi (502-556) Lian hanedanı

2- SAVAŞMAK: Kazanır haldeyken bile işi uzatırsan gücün körelir, keskinliğin aşınır. (Sun Tzu) Kimileri beceriksiz dahi olsa, elini çabuk tutmakla kazanır. (Cao Cao) Önce zararını tahmin edersen ve hesabını ona göre yaparsan sonra da karını öğrenirsin. (Li Quan) Donanımını yurdundan, erzakını düşmandan al. Ordunun çevresinde iş kuranlar mallarını pahalıya satar. (Sun Tzu) Halk mağdur olur. (Cao Cao) Halk memleketin temeli, yiyecek halkın tapınağıdır. (Ho Yonki) Büyük ödüller cesur adamlar doğurur. (Zhang Yu) Askerlerin kafasına göre yağma yapmalarına izin verirsen kontrolden çıkarlar. (Wang Xi) Herkese ödül verirsen buna gücün yetmez. Diğerlerini yüreklendirmek için bir kişiye ödül ver. (Mei Yaochen) Bayraklarını değiştir ki düşman onları tanımasın. (Jia Lin) Düşmanı düşmana karşı kullanırsan daima güçlü olursun. (Ho Yanxi) Herşeyden önemli olan çabuk ve atik olmaktır. (Mei Yaochen)

Ho Yanxi (12.yy) Sung hanedanı generali.

3- KUŞATMAYI PLANLARKEN: En iyi yol, olayların kendi akışından yararlanıp, etkili nüfuz ve stratejiyle düşmanı kendiliğinden teslim olmaya itmektir. (Ho Yonki) Düşman kuvvetlerinin morallerini bozarak onları şaşırt ki bir işe yaramasınlar. (Zhen Yu) Düşmanların planlarını bozamazsan, ittifaklarını bozmaya çalış. (Wang Xi) Savaşmaktansa morallerini bozarak düşmanlarını alt et, kentlerini stratejiyle ele geçir. (Li Quan) Kenti ele geçirmenin bir yolu da, halkın önem verdiği başka bir yere saldırarak, onları kentten dışarıya çekmek ve sonra da gizlice bir baskınla içeri girmektir. (Zhang Yu) Düşmanın gücü 10/1 kuşat, 5/1 saldır ve 2/1 böl. (Sun Tzu) Bir kısmı sürpriz saldırsın. (Do You) Eşitsen pusu kur, sürpriz saldırı yap. Azsan savunmada kal, savaşa girme. (Sun Tzu) Karşı taraf üstünse kaç. (Cao Cao) Güçlü olamazsan, zayıf da olamıyorsan, bu işin sonu senin için yenilgidir. (Meng Shi) Komutanlar halkın yardımcılarıdır. (Sun Tzu) Bütün komutanlar iyi ve akıllı olursa hem sadık hem de becerikli olurlar. (Wang Xi) Bu ülkeyi insani duygularla ve adaletle yönetebilirsin ama bir orduyu asla. Galibi bulmak için : Ne zaman savaşıp savaşmaması gerektiğini bilenler kazanır. Ne zaman az ya da çok asker kullanmaları gerektiğini bilenler kazanır. Askeriyle komutanı aynı şekilde hareket eden ordu kazanır. (Zhang Yu) Komutanları becerikli ve sivil yöneticilere bağımlı olmayan ülkeler kazanır. Bazen büyük bir güç küçük bir güce gerektiğinde saldırmaz. Yine bazen zayıf güçlüyü kontrol edebilir. Duruma ayak uydurabilenler zaferi alır. (Sun Tzu) Zafer kalabalıkların değil, eşgüdüm işidir. (Do You) Başkasını ve kendini bilirsen yüz kere savaşsan da tehlikeye düşmezsin. Başkasını bilmeyip kendini bilirsen bir kazanır bir kaybedersin. Ne kendini ne de başkasını bilirsen, girdiğin her savaşta tehlikedesin ve kaybedersin. (Sun Tzu) Saldırı, savunmanın zamanıdır, savunma saldırının stratejisidir. (Zhang Yu)

4- SAFLAŞMA: Ordular hücum ya da savunma şekline girerler. Gizlenmişlerse kimse onları tanıyamaz. (Zhang Yu) Yenilmezlik bir kendini savunma sorunu, zaafsa açıkları olma sorunudur. (Whang Xi) Usta savaşçılar yenilmez olabilir ama düşmanlarının zayıf olmasını sağlayamazlar. (Sun Tzu) Düşman safları belirgin ve anlaşılabilir değilse zaferi kestirmek zordur. (Du Mu) Yenilmezlik savunmada, zayıflık saldırmadadır. (Sun Tzu) Tam anlamıyla bir zaferden emin değilsek asla savaşmayız, kendimize güvenmiyorsak yine savaşmayız. (Zeng Yu) Savunmadan anlayanlar yerin derinliklerine gizlenir, hücumdan anlayanlar göğün tepesinde seyreder. (Sun Tzu) Savunmada sıkı, saldırıda tutkulu, kayıp vermeden bütünü bir arada tutabilen, daha elde edilmeden zaferi gören, başına gelmeden yenilgiyi fark eden kişi sırlara vakıf demektir. (Jian Lin) Zafer kazanmak için ille de silahlı çatışmaya girmen gerekiyorsa bu zor bir zaferdir. Belirsizi fark edip, gizliyi görebiliyorsan şeklinin içine girebiliyorsan bu, kolay bir zaferdir. Büyük bilgelik görülmez, büyük ustalık belli edilmez. (Zhang Yu) İncelikli olanı fark edersen savaşı kazanırsın. (Mei Yaochen) Savunma mevzini yitiren ordu kaybeder. (Li Quan) Mevzi stratejik önemi olan yer demektir. Yitirilmeyecek mevzi düşmanın seni yenilgiye uğratamayacağı bir strateji demektir. (Du Mu) Uyuşmazlığı yenmek için uyumu kullanma, suçsuzlara saldırma, esir alıp yağmacılık yapma, ağaçları kesip kuyuları kirletme, kent ve tepelerdeki tapınakları temizleme, ölüme mahkum bir halkın hatalarını tekrarlama. (Li Quan)

5- KUVVET: Büyük sayıdaki bir topluluğu az sayıdaki gibi idare etmenin yolu onu gruplara ayırmaktır. (Sun Tzu) İyi savaşçılar düşmanını ayağına getirir, kendileri gitmez. Bu boşluk ve doluluk ilkesidir. (Zhang Yu) Uygunsuz yöntemlerle ustalaşanlar yer ile gök kadar büyük, nehirler kadar dinçtir. Sondan tekrar başlarlar, günler ve aylar gibi; ölüp tekrar doğarlar, dört mevsim gibi. (Sun Tzu) Karmaşa düzenden, korkaklık cesaretten, zayıflık güçten doğar.Düzenine çok güvenirsen, düzensizlik doğar. Gücüne ve cesaretine fazla güvenirsen zayıflık ve korkaklık doğar. (Jia Lin) Başıbozukluk hilesi yapacaksan önce çok düzenli olman gerek, korkaklık hilesini yapacaksan çok cesur olman gerek. Düşmanının kibirlenmesi için zayıflık numarası yapacaksan önce çok güçlü olman gerek. (Du Mu) Düzen ve düzensizlik örgütlenmeye, cesaret ve korkaklık momentuma, güç ve zayıflık saflaşmaya ilişkindir. (Sun Tzu) Düşmandan zayıfsan onları uzaklaştırmak için güçlü görün. Düşmandan daha güçlü olduğunda onları ayağına getirmek için zayıf görün. (Du Mu) Adamlarını yeteneklerine göre seçmeli ve onlara uygun sorumluluklar vermelisin. İnsanları her seferinde kazanacaklarına olan inanç ve cesaretle savaşa yöneltirsen güçlüyle zayıf birleşecektir bu bireylerden değil momentumdan kaynaklanır. (Li Quan)

6- BOŞLUK VE DOLULUK: Savaş alanına önce gelip iyi bir mevziye yerleşerek düşmanı bekleyenler hazırdır. Düşmanın iyi bir mevziye yerleşmiş ise üzerine gitme. Karşı koymayacakmış gibi yaparak ordunu başka bir yere çek. (Jia Lin) İyi savaşçılar düşmanı ayağına getirir, kendisi düşmanın ayağına gitmez. (Sun Tzu)

7- SİLAHLI MÜCADELE: Savaşa katılmadığın sürece gücün dolu kalır. Başkalarını boşaltıp kendini doldurma sanatıdır. Düşmanının sana gelmesini sağlayacak tek yol, onların kazanma dürtülerini kullanmaktır. Sana gelmemelerini sağlayacak tek yol ise önem verdikleri şeylere zarar vermektir.(Zhang Yu) Düşmanlar rahat olduklarında onları yormak, iyi beslendiklerinde aç bırakmak ve dinlendiklerinde harekete geçirmek mümkündür. (Sun Tzu) Saldırı bekledikleri yerden saldırmaktan kaçın ummadıkları yerden vur. (Cao Cao) Düşman saldırmaz diye düşünme her eksiğin için endişelen. Her yerden saldırıp, her yerde savunma yapabiliyorsan askeri stratejin eksiksizdir. (Chen Hao) Saldırıda başarılı olanların düşmanları nereyi savunacaklarını bilemez, savunmada da başarılı olanların düşmanları nereye saldıracaklarını bilemez. (Sun Tzu) Durumunu belli etmemek için öylesine sinsi ve gizli ol ki kimse senin hakkında bir şeyler öğrenmesin. (Mei Yaochen) Rüzgar gibi gel, şimşek gibi git. (Zhang Yu) Eğer sen kendi bölgendeysen ve düşmanın işgalciyse, erzak yollarını kes ve dönüş yollarını tut. Eğer sen düşman topraklarındaysan, o zaman sivil yöneticilere ve yönetimlere saldır.(Du Mu) Düşmanın sana saldıracağı zaman savaşmak yerine kafalarını karıştırıp onları asıl amaçlarından saptır, savaşma isteklerini kırıp, karasız bırak. Sen saflarını belli etmezken başkalarını saflaşmaya zorladığında, sen birlik içinde olduğunda düşmanın parçalanır.(Sun Tzu) Durumunu belli etme. Sana olağan gelen düşmanına olağandışı, sana olağandışı gelen düşmanına olağan gelsin. (Zhang Yu) Her zaman gizlice saldır, gizlice al. Düşmanlarına rahat verme ve akıllarını karıştır, böylelikle kendilerini her bir yönden gelebilecek saldırılara karşı korumaya çalışarak korku içinde bölüneceklerdir. (Du Mu) Savaş alanı asla bilinmemelidir. Her tarafta gözü bulundurmaksa her tarafın boş olması anlamına gelir. (Sun Tzu) Düşmanını ne kadar çok savunmaya sevk edersen onu o kadar zayıflatmış olursun. (Mei Yaochen) Eğer rakiplerin savaşın zamanından ve yerinden haberdar değilse daima kazanabilirsin. (Meng Shi) Güçlerini böl, düzenli güçle ilerlemelerine engel ol. (Zhang Yu) Düşmanlarının harekete geçmesini sağla. Sana karşılık vermeleri için kışkırt, o zaman davranış biçimlerini, düzenli olup olmadıklarını görebilirsin. (Du Mu) Kendi gücünle düşmanınkini kıyasla! (Whang Xi) Galibiyeti herkes görür ama galibiyeti sağlamanın bilimini çoğu kimse bilmez. Gerekli değişiklikleri bir bir tespit ederek zafer için aynı stratejileri asla kullanma. (Li Quan) Ordunun saflaşması suya benzer. Doludan boşa akar. (Sun Tzu) Düşman ordusu öfkeliyse kışkırt, güçlüyse gevşet, komutanları kibirliyse aşağıla, açgözlüyse yemle ve tuzağa çek, şüpheciyse sen de onu gözetle yani zaferin şekli her zaman düşmana göre belirlenir. (Li Quan)

8- UYARLAMALAR: Savaş üstünlük sağlama mücadelesidir, üstünlük sağlayanlar zaten galip olmuşlardır. (Whang Xi) Üstünlük sağlamak için yüz yüze çarpışmak çok zordur. Öyle davran ki düşmanların seni ağırdan alıyor zannetsinler ama sen elini çabuk tut. (Du Mu) Ganimet kazanma hırslarıyla oynayarak yollarını uzat. (Sun Tzu) Silahlı mücadele ustalar için kazançlı, beceriksizler için tehlikelidir. (Cao Cao) Bir ordunun donanımı eksikse yiyeceği ve parası yoksa o ordu mahvolur. (Sun Tzu) Düşmanlarınla savaşmadan önce planlarını bilmelisin. Stratejilerini bilmiyorsan savaşmamalısın. (Du Mu) Belirli bir bölgeden olmayan profesyonel izcilere sahip olmalısın. (Mei Yaochen) Bu şekilde askeri kuvvet hileyle kurulur, kazançla harekete geçirilir, bölünme ve birleşmeyle uyarlanır. (Sun Tzu) Hileyle üstünlüğü ele geçirirsin. Düşman kazanç görünce silaha davranır. Bölme ve birleştirmeyle akıllarını karıştırıp sonra tepkilerini ölçersin. (Du Mu) Ordu rüzgar gibi hızlı, iz bırakmadan şimşek gibi gider. Orman gibi dizilir, yangın gibi yıkar. Kamp kurunca dağ gibi yerinden oynamaz. (Li Quan) Karanlık gibi bilinmez, hareketleri şimşek gürültüsü gibi hızlıdır. Bir yöreyi yağmalayacağın zaman askerlerini, bölgeni genişletmek için ganimetini böl. (Sun Tzu) En önce hareket eden konuk, en sonra hareket eden ise ev sahibidir. (Li Quan) İnsanların uyum içinde dinlenmeleri ve bakmalarını sağlamakla karışıklık ve itaatsizlik ortadan kalkar. (Mei Yaochen) Her rütbeden askeri ortak bir öfkeyle kışkırtırsan, kimse onların önüne çıkamaz. Düşman erken davranıp, enerjisi yerindeyken savaşmaya kalkışırsa, bırak beklesinler. Savaşma. Canları sıkılıp daraldıklarında, aniden saldır ve tüm enerjilerini söküp al. (Zhang Yu) Sabah enerji yoğundur, öğlen tekler, akşam geriler. Düzensizi düzen ile alt etmek, gürültüyü sükunetle bastırmak yüreklere hakim olmaktır. (Sun Tzu) Kayıp ve kazanç, zafer ve yenilgi kardeştir. (Ho Yonxi) Düzenli ordularla karşılaşmadan kaçınmak ve büyük ordulara saldırmamak uyarlamaya hakim olmaktır. Yüksek tepeye karşı durma ve sırtını o tepeye dayayanlara saldırma. Sahte geri çekilmelerin peşine gitme. Başıboş birliklere saldırma. Asla düşmanın yemeklerini yeme. Evine giden bir orduyu durdurma. Kuşatılmış orduya dışarı açılan bir yol ver. Her şeyi göze almış bir düşmana sakın baskı yapma. (Sun Tzu)

9- ORDULARI YÖNETMEK: Zor koşulları olan bölgede kamp kurma. Diplomatik görüşmeleri sınırlı sayıda yap. Çorak ve terk edilmiş bölgelerde kalma. Ölümcül bölgelerde savaş izlenemeyecek yollar, saldırılamayacak ordular, kuşatılmayacak kaleler, üzerinde savaşılamayacak zorlu bölgeler, uyulamayacak sivil otorite emirleri vardır. Zeki insanlar yararı düşündükleri zaman işleri büyür, zararı düşündükleri zaman sorunları çözülür. Düşmanın üzerine gelmemesine güvenmek değil, tam tersine onlarla başa çıkma yollarına sahip olmaktır, düşmanların saldırmazlığına güvenmek değil, saldırılamaz şeylere sahip olmaktır. 5 tehlikeli özelliğe dikkat et: ölmeye hazır olanlar öldürülebilir, yaşamaya niyeti olanlar esir düşebilir, çabuk sinirlenenler gücendirilebilir, bağnaz olanlar aşağılanabilir, insanları sevenler tedirgin edilebilir. (Sun Tzu) İyi komutanlar ölüme teslim olmazlar ama bunun yanında yaşamayı da umut etmezler. Onları hoşnut etmek ya da kızdırmak olanaksızdır. (Chen Hao)

10- ARAZİ: Konaklarken dağ, tepe arkanda olsun. Vadi kenarında konakla. Işığı izle, her zaman yukarıda kal. Tepede savaşırken daha yukarı tırmanma. Araya su girerse sudan uzak dur. Düşmanın yarısı karşıya geçince saldır. Suyun akışına karşı olma. Tuzladan hızlı geç. Arkanı ağaçlara ver. Düz yaylada daha yüksek araziyi arkadan sağına, alçak zemini önüne, yüksek zemini arkana al. Beden sağlığına dikkat et. Savaş sahasında geçilemeyecek kayalık, dereler, doğal engeller, tuzaklar ve yarıklar varsa orayı çabucak terk et, uzak dur. Ben uzaklaşırsam, düşmanım yaklaşır; yüzümü çevirirsem, düşmanlarım arkalarını buraya dayarlar. Irmak, su birikintileri, üstü kamışlarla kaplı çukurlar olan dağlık bir bölge ya da sık otlar ve ağaçlarla örtülü vahşi ormanlardan uzak dur. Düşman yakında ve buna rağmen sessiz ve hareketsizse, doğal bir korunakta dinleniyordur. Uzaktayken savaşmaya kışkırtıyorsa senin ilerlemeni istiyordur. Kolay bulunur bir yerdeyse üstünlük sağlayacağı içindir. Aniden kuşlar ortaya çıkarsa pusu var, hayvanlar ürkerse saldıran var, yüksek ve belirgin toz bulutu ağır araç ve taşıtlar geliyor, alçak ve geniş toz bulutu piyade geliyor, dağınık duman bulutları oduncular, küçük gidip gelen toz kümeleri uzakta bir kamp kurulmuştur. Elçiler mütevazi konuşuyorsa savaş hazırlığı yapıyordur, atıp tutan ve saldırganca hareket edenler geri çekilir. (Sun Tzu) Hafif taşıtlar savaş hattını belirler. (Du Mu) Antlaşmadan barış istemeye gelenler komplocudur. (Sun Tzu) İçlerinden biri belli bir neden yokken barış istemeye gelir. Bu mutlaka içlerinde bir krizin çıktığını gösterir. Bir taraf kendi sorunlarına eğilebilmek için sürekli bir barış ister. Aksi şekilde kullanabileceğin gücün olduğunu bilip, seni daha sonra gafil avlamak için barış ve dostluk hilesine baş vurup, güvenini kazanmaya çalışırlar. (Chen Hao) Silahlı araçlarını harıl harıl sıraya dizenler, takviye kuvvet bekliyordur. Düşmanın yarısı ilerleyip yarısı çekiliyorsa, seni aldatıyordur. Birbirlerine dayanıyorlarsa acıkmışlar, su almaya giderler. İlk kendileri içiyorsa susamışlardır. Üstünlük görmelerine rağmen yararlanmıyorlarsa çok yorgundurlar. Bir yerde kuşlar toplanmışsa orası terk edilmiştir. Geceleyin yoklama yapılıyorsa çok korkmuşlardır. (Sun Tzu) Korkuyor ve huzursuz oluyorlarsa birbirlerine destek için bağrışıp çağrışırlar. (Du Mu) Ordu tedirginse komutanları ciddiye alınmıyordur. İşaretler sürekli yer değiştiriyorsa bu karışıklığı gösterir. Elçileri sinirli ise ordu yorgundur. Atlarını öldürüyorlarsa yiyecek kalmamıştır. Yemek kapları yok, karargahlarına dönmüyorlarsa çaresizdirler. Yapılan işlerde kusurlar, homurdanmalar ve gittikçe uzayan konuşmalar varsa bağlılık kaybolmuştur. Çok ödül köşeye sıkıştılar demektir, çok ceza yıprandılar anlamına gelir. Önce şiddet kullanmak ve insanları korkuya sevk etmek beceriksizlik işaretidir. (Sun Tzu) Yumuşak ve uzlaştırıcı tavırla gelenler dinlenmek istiyordur. Yani daha fazla dayanacak güçleri kalmamıştır. (Wang Xi) Karşındakiler sana öfkeyle göğüs gerip, hücumu geciktirdiklerinde o yerlerinden de ayrılmadıklarında dikkatle izle. (Sun Tzu) Sürpriz bir saldırıya hazırlanıyorlardır. (Cao Cao) Saldırgan davranma, gücünü bir arada tut, düşmanın gücünü kestir ve insanları bir araya topla. Düşmanını hafife alan ve tek başına bildiğini okuyan esir düşer. Öndere kişisel bağlılık oluşmadan askere ceza verirsen boyun eğmez ve görev yapmaz. Talimat ve emirler topluluğun durumunu iyileştirirse topluluk bunu kabul eder. (Sun Tzu)

11- DOKUZ ZEMİN: Eşit hıza sahip olan 1 ve 10’u vuranlar acelecidir. Askeri güçlü, subayı zayıfsa oyalanır. Subayı güçlü, askeri zayıfsa düşerler. Yaverler kızgın ve gözü dönmüş, intikam ateşiyle savaşır, komutanları bu yetenekleri bilmiyorsa dağılırlar. Hesapsızlık, ceza ve ödül açık bir sistem ve ön görüden yoksun olması, eğitimde başarısızlık, akılsızca heyecan, asayiş ve nizamın etkisiz olması, birlik içinde sağlam olanları seçmedeki başarısızlık. (Chen Hao) Kendi durumun, karşının durumu ve arazinin durumunu bilirsen kazanırsın. (Sun Tzu)

12- YANGIN ÇIKARTMA: Yöresel çıkarların kendi içlerinde ve kendi bölgelerinde çatıştığı yere uyuşmazlık zemini denir. (Sun Tzu) Askerler evlerine yakın ve o araziye bağlı ise kolayca dağılır. (Cao Cao) Karşısındakinin arazisine girip fazla ilerlemezsen hafif zemin denir. (Sun Tzu) Asker kolayca geri döner. Savaşmazlar. (Cao Cao) Sahip olursan sana, rakiplerin sahip olursa onlara üstünlük sağlayan araziye paylaşma zemini denir. (Sun Tzu) Azın çoğu yenebildiği, zayıfın güçlüyü vurabildiği topraktır. (Cao Cao) Ya doğal bir barikat ya da stratejik bir geçittir. (Du Mu) Senin ve karşındakinin gidip geldikleri araziye seferli zemin denir. (Sun Tzu) Bölgede bir çok yol ve kestirilemeyecek serbest ulaşım vardır. (Zhang Yu) Düşman tarafından 3 yönden çevrili ve ilk sahip olana orada yaşayan insanlara serbest ulaşım olanağı sağlayan araziye kesişen zemin denir. (Sun Tzu) Kesişen zemin bir çok yol ağını birbirine bağlar. Kazanmak istiyorsan önce burayı işgal et. Orayı alırsan güvenlikte, kaybedersen tehlikede olursun. (Ho Yanxi) Düşman topraklarının içlerine girdiğinde ağır zemin denir. (Sun Tzu) Geri dönüş zordur. (Cao Cao) Dağ, ormanlar, dik geçitler, bataklıklar ya da güç yolculuk edilen yerler kötü zemindir. (Sun Tzu) İstikrarı yok, istihkam ve sipere uygun değil. Çabuk terk edilmelidir. (Ho Yanxi) Giriş yolu dar, çıkışı dolambaçlı ise ordun çok olsa da az sayıda ki düşman yener. Kuşatılmış zemin denir. Hızlı savaşıp yaşar ve kurtulur, savaşmazsan yok olursun. Ölüm zeminidir. (Sun Tzu) İleri gidemiyor, geri çekilemiyor, yanlara kaçamıyorsan derhal savaşa girmelisin. (Mei Yaochen) Uyuşmazlık zemininde savaşma, hafif zeminde durma, tartışma zeminine saldırma, seferli yolu kesme, kesişme zemininde yol al, kuşatmalı zeminde plan yap, ölüm zemininde savaş. Büyük ve iyi idare edilen bir düşmanını yenmek için sevdikleri şeyleri ellerinden al. Birbirini sevmeyen insanlar bile eğer aynı gemideyseler zor durumda kaldıklarında birbirlerine yardım ederler. Cesareti eşit şekilde yaymak ve onu herkesin içinde aynı kılmak örgütlenmenin Tao’sudur. Komutanın görevi sakin ve gizli, adil ve düzenlidir. İnsanlar ancak tehlike içinde olduklarında zafer için yeterince çaba sarf edebilirler. (Sun Tzu)

13- CASUS KULLANIMI: 5 çeşit casus vardır. Yerli casus, yöre insanından devşirilir. Dahili casus, düşman görevlilerinden seçilir. Karşı casus, düşmanın kendisi arasından seçilir. Ölü casus, düşman casuslarına yanlış bilgi verir. Diri casus, rapor vermek için geri döner.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Web sitenizi WordPress.com ile oluşturun
Başla
%d blogcu bunu beğendi: