Necronomicon (Kara Dünyanın Kitabı)- Hans Rudolf (Ruedi) Ginger

** Bu kitap, Howard Philips Lovecraft’ın Cthulhu’nun Çağrısı adlı eserinde isim olarak geçer.

** Yazarı H.G. Ginger, sürrealist ressam, dövme sanatçısı ve set tasarımcısı ( Ailen’ın karakterinin görsel yaratıcısı) dır.

Swatiska: Gamalı haç

Maji: İrade doğrultusunda değişiklik yaratma sanatı ve bilimi

Cthulhu: Okyanusta yaşayan kadimlerin şefi

Azathoth: Kaosun kör ve aptal tanrısı

Yog Sothot: Kaosta Azathot’un ortağı

Shub Niggurath: Bin yavrulu keçi

Yezitlerin yüce bir sırra ve zamanın gerilerine, Osiris’in güneş kültlerinin, Mithra’nın ve İsa’nın ötesine, hatta Yahudi dinin ve İbrani dilinin oluşumundan bile öncesine uzanan yüce bir geleneğe sahip olduklarını gördü.

Absu/ Abyss (Uçurum) Kadim Sümerde yeraltı

Cutha/ Kutu( Cuthalu/ Kutulu) Yeraltı insanı, şeytan

Azog: Efsuncu, majisyen

Thoth/ Tahuti/ Hermes: Mısır’ın maji ve akıl Tanrısı

Mummu Tiamat ( Leviathan-İbranice-, Ejderha, Yılan) ve Absu kadimlerin başı

Enki (Deniz Tanrısı) ve Marduk (Enki’nin oğlu) Yaşlı Tanrıların başı

Tellurik enerji: Yer kürenin enerji kanalları, ejderha akımları ( Feng Shui, Glastonbury kayalığı, Chartres katedrali, zigguratlar vs…) Dairesel danslar ( Chartres’te yapılan, Dervişlerin yaptıkları, Afrika piton dansçıları) bu akımları uyandırmak için yapılır.

İnanna, Abyss’in tanrıçası Ereshkigal (Tiamat)’ı yeraltına inerek yener.Burada 3 gün kalır. ( İsa’nın ölümü ve dirilişi)

Pagan Bayramları: 2 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos ve 1 Kasım ( Cvelemas, Beltane, Lammas ve Samhain/ Hallows)

Lammas: Koruyucusu Aslan

Kova: Ustur

Boğa: Sed

Akrep: Nattig ( 4 Hıristiyan havari)

12 Havari ve Sembolleri: 1- Petrus/Peter/ Pierre (orijinal adı: Simon, lakabı “Kaya”): Baş aşağı haç (Baş aşağı çarmıha gerildiğini iddia eder, çünkü katillere, “Kendi Kurtarıcımın yaptığı gibi ölmeye layık değilim” dedi.) Anahtarlar (İsa Petrus’a sembolik olarak “Cennetin anahtarlarını” verdi) Andreas ile kardeş Celileli balıkçılar 2-Andreas/Andrew : X şeklinde çapraz ( X şeklinde bir haç üzerinde çarmıha gerildi) 3- Jacob/Büyük James : Tarak kabuğu (İspanya’ya kadar gitti ve suyu toplamak ve içmek için bir tarak kabuğu taşıdı) Seyahat eden kişi, Yolcu şapkası, Kılıç, Asa. Yuhanna’nın kardeşi 4- Yuhanna /John : Kartal ( John’un İncil sembolüdür, çünkü İncil’i o kadar entelektüel ki diğerlerinin üzerinde “yükseldi”) Kitap ( yazdığı John İncili) Bir kadeh içinde yılan /yılan ( Birisi içtiği bir kadehe zehir koyarak öldürmeye çalıştı. John ondan içtiğinde mucizevi bir şekilde zarar görmedi) Kazan (John’un Roma’ya ve dövülmüş, zehirlenmiş ve daha sonra kaynar yağ kazanına atılmış olarak getirildi. Kaynar yağ, ona zarar vermedi, onun yerine Patmos Adası’na sürgün edildi.) 5- Philippus/Philip: Somun ekmek (bazen bir sepet içinde resmedilir) Tau haçı ve Mızrak. Naaşı Pamukkale’de 6-Bartalamay/ Barthalameus/Bartholomew (Nathanael) : Bıçak ( Canlı olarak derisi yüzülmüştü.Çoğu zaman kendi derisini tutarak resmedildi) 7- Matta/Matheus/ Matthew : Kanatlı adam ya da bir melek (Matta İncil’inin sembolüdür, çünkü İncil’i İsa’nın soyağacıyla başlar ) 3 para çantası (İsa’yı takip etmeye başlamadan önce vergi tahsildarıydı. Günahkar ve kötü bir meslek kabul ediliyordu.) 8- Tomas/Thomas (Şüpheci) : Bir marangoz gönyesi (Hindistan’da bir kilise inşa ettiği söylenir. İncil’i gezip vaaz eden tek elçiydi) Mızrak ( Bir mızrakla öldürüldü) 9- Jacob (Alfay oğlu)/Küçük James : Testere ve Taş ( Ölene kadar dövüldüğü ya da tapınağın tepesinden atıldığını ve sonra cesedinin parçalandığını söylüyor) 10- Yehuda/Judas/Taday/Jude /Thaddeus: Tekne ( İncil’i vaaz etmek için birçok yere gitti.) Bir kulüp ve balta (Dövülerek öldürüldü ve sonra kafası kesildi.) 11-Simun (Yurtsever)/ Simon/ Zealot : Testere (Parçalara ayrıldığı iddia edildi.) Kitabın tepesinde bir balık (Bir balıkçıydı.) 12- Mathias: Hain Yahuda İskaryot yerine alındı. İncil üstünde pala. 13- Yehuda İskaryot/Judas İskaryot : Halat (İsa’ya ihanet ettikten sonra, Yahuda kendini astı. ) İp, Para dolu para çantası (İsa’yı 30 parça gümüşe sattı.)

Nanna (Sin- Asurlular-): Ay (Eril), Tanrıların babası. Boynuz biçimli taç (Keçi, boğa, hilal) Hıristiyanlıkta boynuzlu şeytan

Grimoire: Kökeni eski İbrani ve Mısır’a dayanan maji işaretlerini kullanmayı anlatan kitap

Thule Gesellschaft: Dünyadaki siyasi, kültürel ve askeri hareketleri yönlendirmeye çalışan gizli Alman örgütü. Hitler’i iktidara götürdü.

Kara Dünyanın Kitabı: Abdül Al Hazret’in yazdığına inanılır.

Okült: Batıni, Bilinmeyen bilimi, geçmiş çağlarda doğa, evren, etkiler, insan ve evren ilişkileri ve gelecek hakkında gerek medyumluk yollarıyla gerekse aktarılagelen ezoterik gelenekler yoluyla edinilmiş derin bilgiler bütünü olarak tanımlanır. Bilimsel yöntem dışındaki yollar ile “gizli” bilginin araştırılması demektir. Latince, “gizlemek”, “saklamak”, “üstünü örtmek” anlamına gelen “occulere”den türemiştir. Eski Yunan’daki karşılığı ezoteriktir. Eski Yunan’da Pitagorasçılık’tan, Platonculuk’tan, muhtelif gnostik inançlardan İslam’daki Sufi inanca ve psikoloji kaynaklı pek çok yeni fikre kadar oldukça geniş bir bağlamı içine alır. Astroloji, simya ve büyü gibi eski zamanlardan modern zamanlara kadar bir şekilde bilim sayılmış olan tüm etkinlikler ve modern zamanlardaki duyu ötesi algı, hipnoz, telepati ve pirokinezi gibi parapsikoloji alanına giren ve bilimsel çevreler tarafından kuşku ile yaklaşılan araştırma alanları okültün (gizliciğin) kapsamı içindedir. Okültistler içinde en tanınmış kişiler arasındaEliphas Levi (1810-1875), Paracelsus (1493-1541), Papus (1856-1916) ve ünlü kahin Nostradamus (1501-1566) sayılabilir. https://tr.wikipedia.org/wiki/Ok%C3%BCltizm

Gnostik: Yunanca’da “Bilgi” anlamına gelen bir sözcüktür; insanın tinsel kurtuluşunu sağlayan bir bilinçlenme tarzıdır. İlk Hıristiyan düşünürlerinden biri olan İskenderiye’li Clement, Gnosis’i “Tanrı Bilgisi” olarak tanımlamış ve tüm olgun Hıristiyanları birer Gnostik olarak kabul etmiştir. Ne var ki, Clement’dan sonraki yıllarda Hıristiyan Kilisesi, Gnosis’i İsa’nın öğretilerinden bir sapma olarak değerlendirmiştir. Valentinus’çu Gnostikler, Gnosis’i iki biçimde tanımlarlar. İlki, bir “öz-bilgilenme” (self-knowledge) yani insanın kendini tanıması olduğunu, ancak aynı zamanda da “insanın içindeki ruhun tövbesi ve kurtuluşu” anlamına geldiğini söylerler. Sonuç olarak, insanın kendisini tanımasının doğrudan kişinin kurtuluşunu ve günahlarından arınmasını sağladığını düşünürler. Ortodoks Hıristiyanlar ise, bu biçimde tanımlanan Gnosis’in Tanrı’ya iman etme yolunda sapkın bir inanç olduğunu ve kurtuluşu yalnızca kendini bilmenin sağlayamayacağını ileri sürerler. Çeşitli Gnostik tarikatlar, Gnosis’in içeriğini farklı biçimlerde belirlerler, ancak tümü insanın doğrudan kendini keşfetmesinin tanrısal olduğunu, zira Gnosis’in “kendini bilmek, Tanrı’yı bilmektir” tanımına odaklandığını ileri sürerler. Ortodoks Hıristiyanlar için bu görüş sapkındır, zira insanın kendisi de Tanrı’ın yaratımının parçalarından biridir ve bu nedenle, doğrudan Yaratıcı ile eş tutulamaz. Gnosis, insanın Tanrı’yı, O’nun gizlerini ve yaratılışın gizemlerini tanıması arzusundan doğar. Gnostikler, önce kutsal metinler ile, mensup bulundukları dinlerin kutsal kitapları ile işe başlarlar ve ezoterik bir anlam ya da gizli bir mesaj içerip içermediklerini anlayabilmek için bu metinler üzerinde şifre çözercesine çabalarlar. Gnostisizm bir tür “Hermetizm”dir ve Gnostikler, dinsel anlatım ve yazıların, ilk bakışta görüldüğünden daha derinlerde, tümcelerin, sözcüklerin ve metin yapısının içine gizlenmiş anlamlar içerdiklerine inanırlar. Gnostikler, “kökleri” ve “gizleri” ele geçirebilmek için maddenin özüne ulaşmayı hedeflerler. Bu onların kötülük ile yüz yüze gelmelerini sağlar. Gnostikler, kendilerinde ve dünyada rastladıkları kötülük ile mücadele ederler. Kendini tanımak yolundaki yanılgıların giderilmesi, evreni tanımaktaki yanılgıların silinmesine de yol açar. Yobaz ya da sofu değillerdir; onlar, görünmez olsa bile, her zaman varolan ışığı aramaktadırlar. Kendilerini Tanrı ile eşdeğer tuttukları ileri sürülürse de, bu doğru değildir; Gnostikler yalnızca kendi içlerinde bulunduğuna inandıkları tanrısallığı aramaktadırlar. İnsanoğlunun kendini gerçekleştirmek adına, Tanrı’nın zaferine destek olması gerektiğini öne sürerler. Tanrı’nın gizemini aydınlatmanın değil, kendilerini aydınlatmanın çarelerini ararlar. Bu aydınlanma yalnızca entellektüel düzeyde kalmayıp, aynı zamanda aydınlanarak kutsallaşan kişinin bedenine de odaklanmıştır. http://www.hermetics.org/Gnosis.html

Hermestizm: Hermes-Thot (Yunanca: Hermes Trismegistos, Latince: Mercurius ter Maximus), eski Mısır metinleri üzerinde çalışan araştırmacılara göre Hermes adı, hem bir ilahın, hem yaşamış bir bilgenin, hem de bir rahip sınıfının adıdır. Romalılar, Merkür, Yunanlılar Hermes, demiştir ona. Eski Mısır’da Thot, Tevrat’ta Hanok, Ya da İdris peygamber olarak da geçer. Hermes Trismegistus , (Üç kere büyük Hermes) Başlangıçtan bu güne kadar yeryüzünde yaşamış inisiyeler içinde beşeriyeti belki de en fazla etkilemiş olanı Hermes’tir. Tarihsel belgelere göre, kadim dünyanın bu bilge kişisi Tanrı’nın vahyini yeryüzüne ilk taşıyandı. Matematik, mimari, tıp ve astronomiyle ilgili ilk bilgiler ona bahşedilmiş, ilk elbiseyi bile o dikmiş, ilk yazıyı o yazmıştı. MU inanışına ait kutsal metinlerden oluşan “Mısır’ın Ölüler Kitabı” nın ilk bozulmamış hali ve önemli metinleri de onun elinden çıkmıştı. Kadim Mısır’da Hermes’e Thot denirdi. Sümerler onu Ningşzidda adıyla biliyorlardı. Kadim Yunanlılar ise ona “üç kere yüce” anlamında olmak üzere “Hermes Trismegistus” diyordu. Museviler’in ezoterik geleneği içinde Kabalacılar Hermes’i gizemli peygamber Enok ile eş tutmaktaydılar. Bilindiği gibi, Hermes; Kur’an’da İdris Peygamber olarak geçer. Hermes’in öğretisi kadim Mısır uygarlığının temel kaynağı idi. Kadim Mısır’da IV. Amenofis tarafından Mısır’ın resmi dini olarak yaygınlaştırılmaya çalışılan ilk tek tanrılı din Hermes tarafından Atlantis’ten Mısır’a taşınmış olan “MU Dini” idi. İslamiyet’ten önce yeryüzünde var olan üç tek tanrılı dinden biri olan ve Kur’an’da da tek tanrılı ve kitaplı dinlerden biri olarak geçen Sabiilik’ in kutsal kitabı, Hermes’ in oğluna verdiği öğütleri topladığı ünlü eseri “Malaakat-ul Hermes”ti. Ünlü İslam düşünürü El Kındi “Hiçbir filozof bu kitapta bir eksik bulamaz.” demiştir. Üç kez yüce oluşunun açılımı ise; “doğa üstü güçlerde üstat”, “simyada üstat”, ve “olağan üstü bilgide ve etkide üstat” dır. Ayrıca Hermes, “kral”, “büyük rahip” ve “öğreti kurucusu” olarak da kabul edilmiştir. Çünkü astroloji, mimari, geometri, tıp, retorik ve inanç disiplini konularını kapsayan her türlü bilgiyi Hermes’in indirmiş olduğu söylenir. Tüm bunlara ek olarak, Hermes; kadim Yunanlılar tarafından “piramitlerin mimarı” olarak da tanınır.

https://www.turkcebilgi.com/hermes_trismegistus, http://kosmosmacerasi.com/v1/2016/10/hermetik-ogretide-inisiyasyon/

Ezoterik İnisiyasyon (Erginlenme, Tekris);”dışarıdaki”, “yabancı”, “harici”, “bigâne” kişinin “içeri” alınması, “mahrem” kılınması, ezoterik topluluğun “üyesi” durumuna getirilmesi, ezoterik bilginin ışığına kavuşmasıdır. Daha sonra bu kişinin mürit olarak geçtiği her aşamada inisiyasyona uğraması, varlığın bir alt aşamasından bir üst aşamasına geçişi ruhsal olarak gerçekleştirmeye yönelik süreçtir. Burada amaç, bir takım simgesel eylemler ve fiziksel edimler aracılığıyla, bireye yeni bir yaşama “doğmak” üzere “öldüğü” duygusunu aşılamaktır. Bu nedenle, kimi ezoterik örgütlerde inisiyasyona, İkinci Doğuş da denilmektedir. http://www.hermetics.org/thamos1.html

Mitoslarda yıldızlara ait bir ırk olan ışıktan yapılmış Yaşlı Tanrılardan bahseder. Kadimler ise karanlıktan gelen, dışarıdan doğru kapıdan gelenlerdir.

Kadimlerin şefi Cthulhu (Deniz canavarı)’dur. Azathoth (Kaosun kör ve aptal tanrısı), Yog Sothot (Kaosta Azathoth’un ortağı) Shub Niggurath (Bin yavrulu keçi) diğer kadimlerdir.

Lovecraft’ın öykülerine göre Necronomicon’u Deli Arap lakaplı Abdül Al Hazred Şam’da yazmış. 700 sayfadan fazla… Elizabeth dönemi’nin ünlü majisyeni Dr. Dee’nin bir nüshaya sahip olduğu ve İngilizceye çevirdiği söylenir. Mitos’a göre bu kitap inanılmaz şeyleri, insan ruhunun uçurumunda (Abyss) ve dış uzayda (Outer Space) ikamet eden varlıkları ve canavarları çağırıp görünür duruma getirmenin formüllerinden oluşmaktaydı.

Howard Phillips Lovecraft (1890-1937): Kara büyü, yasak kitaplar, ezoterizm, okültizm, farklı boyutlar temalarından büyük ölçüde etkilenen yazar; zamanla kendi mitosunu oluşturmaya başladı. Deniz canlılarına karşı büyük bir fobiye sahipti ve bu fobi, yazarın meşhur Cthulhu Mitosu’nun oluşmasında büyük bir etkiye sahiptir. Mitos’unu yaratarak ‘Kozmik Korku’ adında bir türün de oluşmasını sağladı. Cthulhu Mitosu’na göre, insan zihninin algı kapasitelerini aşan Kozmik yaratıklar olan ‘Eskiler’ vardı ve insanlar bu zeki yaratıklarla bir şekilde iletişim kurmayı başardıklarında delirmeye mahkumlardı. Mitos’a göre insanlar bu canlılarla ancak rüya boyutlarında iletişim kurabilirlerdi. Lovecraft, son derece etkileyici bu Mitos’a bağlı tekinsiz öykülerini kaleme alırken, ‘Eskiler’e tapan mezheplere mensup karakterlerin yanında, saklı bilimle ve simyacılıkla uğraşan karakterleri de öykülerine serpiştirmiştir. Lovecraft, öykülerindeki karakterlerin ağzından kendisi gibi ‘tekinsiz öykü’ler kaleme alan arkadaşlarının eserlerine, tıpkı o öyküler referansta bulunacak araştırma kitaplarıymış gibi, atıfta bulunur. Yazar, aynı zamanda Necronomicon adında kendi uydurduğu yasak kitabın içeriğine de göndermeler yapar. Yazar, bu göndermeleri o kadar başarılı bir şekilde yapar ki okuyucuları Necronomicon adlı bu kitabın gerçekten var olabileceğine dair şüpheye düşürmeyi başarır. Bir eserinde öyküyü inandırıcı kılmak için hayalî Necronomicon’da geçen bir pasajın birkaç dildeki çevirisinin hatalı olduğunu belirtecek kadar inandırıcı bir üslupla yazar. https://www.dr.com.tr/Yazar/howard-phillips-lovecraft/s=246212

John Dee (1527-1609): Etkin bir şekilde kraliçenin bilim danışmanıydı. Bir gökbilimci, matematikçi, gezgin, simyacı, kahin ve astrologdur. Christopher Marlowe’un karakteri Doktor Faustus, Ben Jonson’un Simyacı ve Shakespeare’in Prospero’suna ilham kaynağı oldu. Öğrencileri arasında “bilimsel yöntemin” destekleyicisi olan Francis Bacon ve evrenin sonsuz olduğuna inanan gökbilimci Thomas Diggs bulunur. https://www.theguardian.com/science/2012/jun/25/fantastic-dr-dee-birth-modern-science

Gücün Kitabı (Abdül Kadir), The Magus (Francis Barrett) Hz. Süleyman’ın Anahtarları, Negatif Varoluşun Peçeleri (Altın Şafak) sihirbazların kitaplarıdır. Book of the Law (Aiwass ilk üç bölümü yazmış), Magick in Theory and Practice ( Mr. Aleister Crowley), Gölgelerin Kitabı (Gerald Gardner)

Francis Barrett (1780?-?) Magus veya Göksel Gizli Casus; Okült Felsefe Sistemi olarak, derlenen ve 1801’de yayınlanan gizli ve törensel büyünün bir el kitabıdır. Bu kitap, nadir görülen kitaplardan elde edilen bilgileri kolayca ulaşılabilir hale getirerek büyünün canlanmasını kolaylaştırdı.  Magus tören büyüsü için birincil kaynaklardan biridir. Barretts’in magnum opus’u Simya, Astroloji ve Kabala hakkında derin bilgi içerir ve Altın Şafak ve diğer gizli ve ezoterik hareketler tarafından kaynak materyal olarak belirtilmiştir. 1801’de Newton ve Darwin arasında sıkışan ‘Akıl Çağı’nın ortasında yazılan bu çalışmanın oluşturulabileceği son dönemdi. https://www.amazon.com/Magus-Complete-System-Occult-Philosophy/dp/0877289425 https://www.sacred-texts.com/grim/magus/index.htm

Altın Şafak:1887 yılında üç İngiliz farmason (Samuel Liddell MacGregor Mathers, William Wynn Westcott, William Robert Woodman) tarafından kurulmuştur Kısaltma olarak GD veya HOGD kullanılır. Altın Şafak Hermetik Cemiyeti (The Hermetic Order of the Golden Dawn) ruhsal, felsefi ve majikal gelişmeye adanmış inisiyatik bir cemiyettir. Altın Şafak tarafından etüt edilen kavramlar Yahudi Kabala, kadim Mısır ve Grek gizemleri, Hıristiyanlıktan bazı kesitler ile diğer birçok  Batı ezoterik geleneğin özgün bir sentezidir. Sanatçıların (örneğin şair W.B. Yeats, yazar Arthur Machen) ve alimler (örneğin A.E. Waite) yaşamlarında derin bir etkisi olmuştur. “Altın Şafak “maji sistemi” hem ritüel ve kehanetin pratik hususlarında, hem de soyut metafizik kavramlarda öğrencileri eğitmek için bir araçtır. Hermetizm astroloji, maji ve simya gibi okült ilimleri barındıran bir görüş olduğu için adeta okültizm ve ezoterizme eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Hermetik dendiği zaman akla gelen diğer bir anlamı fiziki ve mecazi olarak bir kap, şişe, kutu vs. gibi nesnenin hava almayacak şeklinde iyice kapalı olmasıdır. Bu açıdan okült çalışmaların dış dünyadan tamamen tecrit edilmiş bir şekilde yapıldığı bir ortam, mabet veya loca akla getirebilir. Diğer bir bağlantı ise Hermes ve Hanok, Enok veya Hz. İdris’in aynı kişi oldukları söylenir. Altın Şafak Hermetik Cemiyetinin en önemli öğretilerinden biri Enokyan (İdrisi) maji denilen bir sistemdir. Altın Şafak ismine gelince, güneşin doğması mecazi olarak Kabala Hayat Ağacı Etz Hayim’in 6. küresi (Sefira Tifaret) uyarılmasıdır. Bu Sefira güneş küresidir ve bedendeki yeri kalptir. GD Cemiyetinde 5=6 Adeptus Minor inisiyasyonu Tifaret’e inisiye olma anlamına gelir. GD Adeptus Minor’a insiye olan bir Gül Haç örgütü olan ikinci Cemiyet, Yakut (kırmızı) Gül ve Altın Haç cemiyetine inisiye olur. Gül Haç sembolü iki kolunu iki tarafına açmış insan ve gülün sembolize ettiği açılmış kalp çakrası anlamına geldiği söylenir. Dolayısıyla Altın Şafak ve Gül Haç sembolleri birbirleriyle örtüşür. Londra’da 1888 yılında kurulan Altın Şafak Cemiyetinin Isis-Unrania Mabedin kurulan üçüncü mabet olduğu iddia edilir, bunların birincisi 1807 yılında Frankfurt’ta kurulan ve sonradan ‘Aurore Naissante’ (Yükselen Şafak) olarak Fransa’da ortaya çıkan ve aynı anlama gelen ‘Loge sur Aufgehenden Morgenrothe,’ idi. İkincisinin ismi İbranice olup ‘Chabrath Zerek Aour Bokher,’ (Parlayan Işık Cemiyeti) idi. Bunların dışında Altın Şafak öncesi Westcott’un başkan olduğu ve halen sürmekte olan SRIA (Societe Rosicruciana in Anglia – İngiliz Gül Haç Cemiyeti) bulunur. http://www.hermetics.org/GD_rehberi.html

Aleister Crowley, orijinal adı Edward Alexander Crowley , (1875-1947): İngiliz okültisti, yazar ve dağcı, kendisine “magick ” ve Beast 666 adını verdi . Yaşam tarzı için kendi zamanında kınandı, hatta dünyanın en kötü üne sahip adamı dendi ve az takipçisi vardı, ancak ölümünden sonra bir kült figür oldu. 1898 yılında Altın Şafak Hermetik Cemiyetine girdi buradaki rakiplerinden biri şair William Butler Yeats’di.  1904’te Mısır’a yapılan ziyarette Crowley, mistik deneyimler bildirdi ve Kanun Kitabı, adlı  bir düzyazı şiirini Aiwass olarak adlandırılan biri tarafından kendisine dikte edildiğini söyledi. İçinde en ünlü öğretisi: “Ne istersen onu yap, yasanın tamamıdır.”  Fransız yazar François Rabelais 300 yıl önce bunu Gargantua ve Pantagruel adlı kitaplarında ifade etmiştir.  Crowley – ona yeni dinin temeli diye Thelema adını verdi (Yunanca “irade”)-. Kanun Kitabı , Alman kökenli mistik bir grup olan Ordo Templi Orientis tarafından kutsal metin olarak kabul edildi. Yaklaşık 1907’de Crowley, “gümüş yıldız” için Latince kelimeleri destekleyen baş harflerini kullanarak kendi emri A ,A∴’yı kurdu. 1909 yılından başlayarak öğretilerini Equinox adlı dernekle yayıldı. JFC Fuller (askeri subay, stratejist ve tarihçi) asistanlığını yaptı. Beatles, Jimmy Page, Ozzy Osbourne gibi müzisyenleri etkiledi. https://www.britannica.com/biography/Aleister-Crowley

Gerald Brosseau Gardner (1884-1964) Wiccan’ın yanı sıra bir yazar ve amatör bir antropolog ve arkeologdu. Teorileri Masonluk, Altın Şafak gibi büyülü emirler ve Aleister Crowley de dahil olmak üzere diğer okültistler de dahil olmak üzere birçok kaynaktan alınmıştır. Ayrıca sekiz geleneğin Wicca takvimini formüle ederek farklı geleneklerden mevcut festivalleri bir araya getirdi. Cadılık ritüelleri, tören büyüsü, Kabala ve Aleister Crowley’in yazıları ve diğer kaynaklarla birleştirdi. Gardner Wicca geleneğini oluşturup, tüm dünyaya tanıttı. https://tr.qwe.wiki/wiki/Gerald_Gardner_(Wiccan) https://www.learnreligions.com/what-is-gardnerian-wicca-2562910

Nar Mattaru: Yeraltı okyanusu

Shub Niggurath/ Ishnigarrab: Duaları kabul eden tanrı. Shub, Nom shub: fırlatma, defetme ayini

Kingu: Kadimlerin komutanı, kanından insan yaratılır.

Abyss/ Tehom(İbranice): Tiamat yerine Eski Ahit’te geçer.

Ejderha: Yeraltında ikamet eder. Yaratılmış dünya üzerinden egemenlik kurar. Çok az kişi çağırabilir. Çin’de krallık ve gücün simgesidir. Tek tanrılı, solar dinlerle bu gücü çağırma, toplama yasaklanmıştır.

Caduceus’un yılanı: Galaksi spirali: DNA spirali: Leviathan

Wicca kültüründe bu tellürik güç çıkarılır ve kendi yararları ve insanlığın yararı için kullanılır. Dairesel dans ile Güç Konisi yükseltilir ve Leviathan uyandırılır.

Yeşil ve kırmızı ejder, Yin ve Yang, + ve – enerji, kadın ve erkek

Zamvea, her tanrı ve tanrıçanın hem iyi hem de kötü doğaya sahip olması

Kilise şeytana boynuz takarak Pagan tanrıları aşağılar.

Malleus maleficarum (Cadıların Çekiçi) : Katolik rahip tarafından yapılan şeytana tapma ritüellerini anlatan resimler. Büyücülükte en iyi bilinen incelemedir. Katolik din adamları Heinrich Kramer ve James Sprenger tarafından yazılmıştır (1487). Cadıların yok edilmesini onaylar ve bu amaçla ayrıntılı bir yasal ve teolojik teori geliştirir.Cadı avcılarının kutsal kitabıdır. Mein Kampf’ a ilham vermiş. (Adolf Hitler tarafından yazılan, otobiyografisi, antisemitik, nazizm propagandası yapan kitap)

Pazuzu (Sümer) İblis türü. Veba gibi kötülükleri savuşturmak için kullanıldı. Kötülüğü yok etmek için kötülük.

Hıristiyanlıkta Lucifer, Sümerlerde Marduk asiydi.

Yaşlı Tanrılar ebeveynlerinin sahip olmadığı bir bilgeliğe sahiplerdi, yine de ebeveynleri gücü, ilksel Erki, yaşlıların kendi yararı için çekip çıkardığı- çünkü o dişiye baba olmuşlardı- ilk majiyi ellerinde tutuyorlardı. Maji salonlarında gücün gerekli yardımcılığı olmaksızın dünyadaki bütün bilgeliğin yararsız olduğu genellikle kabul edilmektedir. Bu güç, Tanrıça ve İblis gibi pek çok isimlerle anılır, ancak Çinliler onu Ejderha ile sembolize eder.

Arthur Koestler ( 1905-1983): İngiliz uyruğuna geçmiş Macar yazar. Bir süre gazetecilik yapan Arthur Koestler, 1926`da Filistin`e göçüp, daha sonra Almanya`ya geçerek, Alman Komünist Partisi`ne üye oldu (1931). İspanya İç Savaşı`na katıldı. İkinci Dünya Savaşı patlak verince Fransa`da tutuklandıysa (1939) da, kaçarak (1940) Yabancılar Lejyonu`nda görev aldı. 1945`te İngiliz uyruğuna geçip, Stalin`in uyguladığı yöntemler karşısında duyduğu düşkırıklığını yansıtan romanların dan sonra, tarih araştırmaları ve bilimin gerçekleştirdiği ürkütücü gelişmeler karşısındaki kaygılarını yansıtan kitaplar yazdı. Başlıca yapıtları: Ispanya`da Ölüm Güncesi(Spanish Testament, 1938), Gün Ortasında Karanlık!Darkness at Noon, 1940), Toprağın Tortusu (Scum of the Earth, 1941), Thieves in the Night (Gece Hırsızları, 1946), The Ghostin the Machine (Makinedeki Hayalet, 1967), Life After Death (Ölümden Sonra Yaşam, 1967), On Üçüncü Kabile (The Thirteenth Tribe, 1976), Janus (1978) Makinadaki Hayalette felsefi psikolojisini anlatır. Başlık Oxford’lu filozof Gilbert Ryle tarafından zihin- beden ilişkisini anlatır. Zihin geçici bedende yaşayıp, yöneten bağımsız maddi olmayan bir varlıktır. http://www.nedirnerededir.com/nedir/ArthurKoestler#.XvnHz_kzYoA https://en.wikipedia.org/wiki/The_Ghost_in_the_Machine#:~:text=The%20Ghost%20in%20the%20Machine%20is%20a%201967%20book%20about,of%20the%20mind%E2%80%93body%20relationship.

Zümrüt kitabelerine göre yukarıda ne varsa aşağıdaki gibidir. Hermetika ya da diğer adıyla Zümrüt Tabletler, eski Yunanlarca Hermes Trismegistus’un öğretisine ait kimi metinlerin eski Yunanca ve Latince yazılmış eldeki parçaları bütününe verilen addır. Tabletten bazı dizeler: “Haydi dinleyin çamurdan insanlar! Bir an düşün,nasıl oluştuğunu ana rahminde.Aklına getir o usta işçiliği ve ara o sanatçıyı,böyle güzel bir görüntüye şekil veren.Kim çizdi göz yuvalarını?Kim açtı burun deliklerini, kulaklarını ve ağzını?Kim uzattı sinirlerini ve sıkıca bağladı?Kim yaptı kemiklerini ve etini deriyle örttü?Kim ayırdı parmaklarını ve düzleştirdi tabanlarını?Kim hazırladı kalbini ve boşluklar bıraktı ciğerlerinde?Kim görünür kıldı güzelliğini ve sakladı bağırsaklarını içeride?Kaç çeşit beceri kullanıldı ve kaç tane sanat eseri yaratıldı oluşturmak için bir insanı?(…) Gözlerinle görmek için O’nu,mükemmel düzenine bak evrenin;algıladığın her şeyi yöneten zorunlu yasalara ve olan ve olacak olan her şeyin mükemmelliğine bak!Uzayda kendine verilen yerde dolaşır her yıldız.Niçin bütün yıldızlar aynı yolu izlemezler?Her birinin yerini tayin eden kimdir?Bunların yapımcısı ve sahibi olmalıdır birisi.Mümkün değildir tesadüfen ortaya çıkmaları.Düzen tümüyle yaratılmış olmalıdır mutlaka.Ölçüye sığmayan sadece ortaya çıkandır ‘tesadüfen’.” Kendisi tarafından orijinal olarak oyulduğu düşünülen ve Büyük Piramit’in Kral Odasına yerleştirilen bu gizemli metnin gerçek yazarı, gizemini koruyor “Kitab Balaniyus el-Hakim fi’l-IlalKitāb sirr el-ḫalīqa”dır. Orjinal metnin Latincesinden Isaac Newton’un çevirisi : “Yalan söylemeden gerçek, kesin ve gerçek. Aşağıda ki, yukarıdakine benzemektedir ve yukarıda olanın benzeri şeylerden biri, sadece tek bir şeyin mucizelerini yapmak için aşağıda olana benzemektedir. Ve her şey birinden arabuluculuk yoluyla birinden kaynaklandığından, her şey doğumunu bu şeylerden uyarlamayla yapar.
Güneş babası, ay annesi, rüzgar göbeğinde taşıyor, dünya hemşiresi. Bütün dünyadaki tüm mükemmelliğin babası burada. Toprağa dönüştürülürse onun gücü bütündür.
Yeryüzünü ateşten ayırın, altyapıyı büyük endüstri ile tatlı bir şekilde ayırın. Yeryüzünden cennete yükselir ve yine yeryüzüne iner ve üstün ve aşağı nitelikteki şeylerin kuvvetini alır.
Bu vesileyle bütün dünyanın şanına sahip olacaksın ve böylece tüm belirsizlik sizden uçacaktır. Kuvveti tüm gücün üstündedir. Çünkü her ince şeyi yener ve her katı şeyi sızdırır.
Böylece dünya yaratılmıştı. Güneş’in çalışması için söylediklerim tamamlandı ve sona erdi.” https://tr.wikipedia.org/wiki/Hermetika

https://www.galaksiarsivi.com/zumrut-tabletin-cevrilmis-metni-simyanin-nihai-kaynagi/

İnsanın çevresindekilerin doğasını değiştirme gücü kendi iç çevresine, kendi aklına- psikozuna, ruhuna, tinine- hükmetme yeteneği ile aynı Zemvea gelişmelidir.

Fr. Augustus Montague Summers (1880-1948): İngiliz yazar ve papazdı. Bilimsel çalışmalarını cadılar, vampirler ve kurt adamlar üzerine yapmıştır. Bundan özellikle 1928 yılında ilk İngilizce çevirisi yayınlanan, cadı avcısı kılavuzu olan Malleus Maleficarum sorumludur. Kendisi de Cadılık ve Demonoloji Tarihi diye bir kitap yazmıştır. https://tr.qwe.wiki/wiki/Montague_Summers

Bar (Sümerce): Tapınak

Aum (Sümerce): Kutsal kelime, Enki’ye ait.

Ea (Enki): Ha (Grekçe)

Zonei (Grekçe): Kuşak, yörüngesi olan kütle ( Güneş, Ay, Merkür vs…)

Azonei: Zonei dışındaki ruh/kütleler

Sümer Tanrıçası Venüs, aşk ve savaş tanrıçası ve sayısı 15 bu durum Aleister Crowley ve Kenneth Grant’ın ilgisini çekerdi.

Kenneth Grant (1924 -2011) İngiliz tören sihirbazı ve Telemik dini savunucusu, şair, romancı ve yazar, kendi Thelemic organizasyonunu kurdu. Typhonian Ordo Templi Orientis’i (daha sonra Typhonian Düzeni olarak yeniden adlandırdı) kurdu. The Hidden God adlı kitabı var. https://tr.qwe.wiki/wiki/Kenneth_Grant

… Mezopotamya zigguratlarının basamaklarının gezegenlere göre düzenlenmesi ile ilgili olması muhtemel bulunan Giriş Kitabı’na geliriz.

Potansiyel inisiyasyon adayına, bu kapıların nasıl çalıştığına ya da bir kapının anahtarının ondan önceki kapıya hükmetmekte olduğunu söylemek dışında orada ne bulunabileceğine ilişkin çok fazla şey ifşa edilmemiştir… Kapıların Büyülü Sözleri ile devam edilir ve bir önceki bölüme, göksel kapıların her birine uygun duaların edilmesine eşlik etme amacındadır. Bunu Ateş Tanrısının Çağrılması takip eder.

Shammash/Samas/Sammas: Güneş İlahı

Ateş Tanrısının çağrılışını Gözcünün Çağrılışı takip eder. Gözcü kelimesi melek ile eş anlamlı kullanılır ve benzeri egragoriden ( Modern çağda anlamı,bir grup insanın düşüncelerinden oluşan ve otonom bir psişik varlık olan ” düşünce formu ” veya ” kolektif grup zihnini” temsil eden okült bir kavramdır.), yani meleklerden başka, ayrı bir ırk olarak kullanılır. Gözcüler ırkının, emirleri uygulamak dışında, gözledikleri şeyleri korumadıkları söylenir. Akılsız ama çok etkileyici yaratıklardır. Belki de hantal ve yönetilmelerinin zor olması dışında, Lovecraft’ın shuggothları (Amip benzeri şekil değiştirebilen Yaşlı Tanrıların yarattığı hizmetçiler) ile uyuşmaktadır. https://lovecraft.fandom.com/wiki/Shoggoth

Egregori: İlk Kont Jan Potocki (1761-1815) Polonyalı yazar kullandı, ikinci yazar, “Çağların Efsanesi”kitabında, 1859’da, Fransız şair Victor Hugo bir sıfat olarak, daha sonra bir isim olarak, anlamı belirsiz bırakarak kullandı. Yazarın “veya” sesiyle biten kelimelerle kafiyeli bir kelimeye ihtiyacı olduğu görülüyor. Ancak, kelime Yunanca Gözcü  kelimesinin Fransızca alacağı biçimdir. Enoch Kitabı’nda büyük melek benzeri ruhlar için kullanılan terimdi. 1868’de Büyük Gizem adlı kitabında Eliphas Levi, bu kelimeyi nefilimin babaları olan Gözcüler olarak tanımladı. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Egregore

… Sonra defetmenin toplamı görünümündeki Maklu metni gelir. Sonra Çağrı Kitabı’ndan ayinlere eşlik edecek mühürler ve diyagramlarla birlikte çağrış ayinlerini formüllerini içeren grimoirelerden biridir. Bunu kaosu alt eden Tanrı Marduk’un elli ayrı gücü olan Elli İsmin Kitabı izler… Bu isimler Yaşlı Tanrıların, onun kötülüğü bozguna uğratışını takdir ederlerken Marduk’a tevcih ettikleri ünvanlar olan 50 ismin yer aldığı Enuma Elish’den gelir. İsimlerin her biri için bir mühür ve pek çoğu için bir güç kelimesi verilmiştir. Sonra kitabın nirengi noktası Magan metni gelir.

Magan: Batıda, güneşin battığı yer olduğu için ölüm yeri ile eş anlamlı

Magan metni İnanna’nın yeraltına inişi ve pek çok şerh ile birlikte Sümer Yaratılış Efsanesi’nin tamamlanmamış ve serbest nazımlı bir versiyonudur… Marduk Tiamat’ı ağzına kötü bir rüzgar üfleyip, içine bir ok göndererek öldürür. (Jaws’ın öldürülüşüne benzer)… Uzun ve şiirsel Magan metninden sonra Lovecraft’ın R’lyah metni olabilecek, Menfurluklar alt başlığına sahip Urilla metni gelir. Yılanın tapımı ve günah kutlamalarında rol alan kültlerin doğasıyla ilgilidir.

Sonra Deli Arap’ın Tanıklığının İkinci Bölümü gelir. İnsanın kafasına takılan gamlı bir okült kişiliktir. Gerçekten de deli miydi? Bu belki de insan kendisini, en az şeytansı olan kadar ilahi olanı, mutlu olan kadar üzgün olanı da kapsayan kozmik dansın ve spiralin bir parçası olarak kendisini anlamaya çalıştığı sürece devam edecek bir sorudur. Belki de Arap’ın ifşa edemediği, başka dünyalara ait bir sırdan haberi vardır. Belki de kapıyı uçuruma giden kişisel kapıyı yanlışlıkla açmış ve bilinmeze doğru olan eşiğini geçmeye zorlanmıştı. Bunu hiçbir zaman öğrenemeyebiliriz. Ya da öğrenmemiş olmayı dileyebiliriz.

Sümerce Lovecraft Crowley Ctha-lu, Kutulu Cthulhu CTH DH 666 Tiamat Kadimler Şeytan, Teiton Azagthoth Azathoth Aiwass Pazuzu Dunwich Korkusu Choronzon Sub Ishniggarab Sub Niggurath Pan Absu, Nar Mattaru Dış Uzay Abyss, Uçurum Ia, Jah, Ea, Sular Tanrısı IA IO, IAO Ar, Ub, Saban işareti, Svastika Beş köşeli gri yıldız Pentagram Erim, Düşman, Kaos, Deniz, Gotik,Orm, Solucan, Yüce Yılan Vermis Mysteriis Yılan

0- Anu (Tiamat), 1- Primum Mobile Küresi, Enlil (Absu), 2- Zodyak Yıldızlar Küresi, Enki, Lumashi (Igıgı), 3-Satürn Küresi, Adar, 4- Jüpiter Küresi, Marduk, 5- Mars Küresi, Nergal, 6- Güneş Küresi, Utu, 7- Venüs Küresi, İanna, 8- Merkür Küresi, Nebo, 9- Ay Küresi, Nanna, 10- Anasır Küresi, Kia, 11- Hava, Anna, 12- Merkür, Gudud, 13- Ay, Sin, 14- Venüs, Dlibat, 15- Koç burcu, Agru, Xubur, 16- Boğa burcu, Kakhab u Alap Shame, Kingu, 17- İkizler burcu, Re’u Kinu Shame U Tu’ame Rabuti, Engerek, 18- Yengeç burcu, Shittu, Yılan, 19- Aslan burcu, Kalbu Rabu, Lakhamu, 20- Başak burcu, Shiru, Kasırga, 21- Jüpiter, Umunpaddu, 22- Terazi burcu, Zibanitum, Avcı köpeği, 23- Su, Badur, 24- Akrep burcu, Akrabu, Akrep adam, 25- Yay burcu, Pa-bil-sag, Fırtına, 26- Oğlak burcu, Suxur mash, Balık adam, 27- Mars, Mastabarru, 28- Kova burcu, Gula, Boynuzlu canavar, 29- Balık burcu, Dilgan U Rikis Nuni, Silah, 30- Güneş, Shamash, 31- Ateş, Ag, 32- Satürn, Kiamanu, 33- (bis) Toprak, Kia, 34- (bis) Ruh, Zi

Ganzir (Sümer/Babil): Cinlerin yaşadığı yeraltı kapısı, ölüler diyarı

Anu/An (Sümer/Asur/Babil): Gökyüzü tanrısı, cennet tanrısı, Tanrıların kralı, sayısı 60 (Kusursuz sayı)

Enlil: Kral tanrı Enlil (Akad dilinde Ellil), sonraları Anu’nun  yerini hava tanrısı Enlil almıştır. tanrıların babası, tapınağı Ekur Nippur kentindeydi. Sayısı 50.

Enki (Ea- Akadca): Enlil’in kardeşi, veziri, bilgelik tanrısı, sayısı muhteşem 40. İnsanların babası.

Lammashta: Dişi hayalet

Necromancer: Ölülerle konuşan

Arra (Ur/ Babilce): Yaşlı Tanrıların unutmayacaklarının mühürü, Pentagram, Irkımızın işareti

Agga (Anahtar): Yaşlı Tanrıların gücünü çağırır.

Bandar (Gözcünün mührü): Yaşlılar göndermiştir, biz uyurken nöbet tutar.

Yıldızların Tanrıları 7 tanedir, 7 mühür ve 7 kapıları vardır. Işık merdiveninde ayrı 7 renk ve 7 özü vardır.

Zonei ve özellikleri: 1- Ay Tanrısı Nanna, Igigi : Zonei’nin (Astral Tanrıların) babası, Annunaki Efendisi, gezginlerin en yaşlısı, lapis lazuli değnekli, uzun sakallı, kanın gel-gitlerinin sırrı, gümüş rengi, özü gümüş ve kafuru ve ayın işaretini taşıyan şeylerde, Sin, 1.kapı, sayısı 30. 2-Merkür Tanrısı Nebo, Mercurios : Uzun sakallı ve çok yaşlı, bilimin bilgisini saklar, Tanrıların koruyucusu, 100 boynuzlu taç takar, rahibin uzun giysisini giyer,kutsal yazının babası, ince sanatlar ve kimyanın efendisi, mavi, özü civa ve bazen kumda, civa işareti taşıyan şeylerde, 2.kapı, sayısı 12. 3-Venüsün Tanrıçası İnanna (Isthar/İştar-Babilce), Libat: Tutkunun işaretine ve gökyüzünde görüldüğü saate bağlı olarak hem Aşkın hem Savaşın Tanrıçası’dır. Aslanların eşlik ettiği çok güzel bir genç kızdır. Nanna ile fikir birliğine vardıklarında, yani 2 gezegen gökyüzünde elverişli konumda uyumlu olunca mutluluk ve neşe gelir. Bazen zırhlı görünür. Kız kardeşi Kur’lu Ereskigal’in entrikalarından korur. Kalmak istersin ama Tanrıça seni istemedikçe kalamazsın. Saf beyaz, özü bakır madeni, 3. kapı,sayısı 15. 4- Güneşin Tanrısı, Nanna’nın oğlu Shammash, Altın hayalet: İki boynuzlu taç takar. Sağ elinde yüksek asa, sol elinde her yöne ışınlar saçan disk tutar. Altın tahtta oturur. Işık ve yaşamın tanrısıdır. Uddu da denilir. Altın rengi, özü altın ve altından yapılan şeyler, bitkiler, 4. kapı, sayısı 20. 5-Marsın Tanrısı Nergal: İnsan başlı, aslan gövdelidir. Kılıç ve harman döveni taşır. Savaş ve savaş kaderinin Tanrısıdır. Arra ve Agga’nın tanrısı. Bir süre Cutha’da kaldığı için Kadimlerin ajanı olduğu düşünülmüştür. Koyu kırmızı, özü demir ve insan ve hayvan kanını döken silahlarda, 5. kapı, sayısı 8. 6- Jüpiterin Tanrısı, Majisyenlerin Tanrısı, İki Başlı Balta Marduk Kurios: Enki’den Kadimler’in güçlerine karşı savaşmak için doğdu. Gezginleri yerlerine tayin eden, dünyalar arasındaki dünyanın tanrısı, Deniz canavarlarının fatihi (Sagalla). Yılan öldü ama hala rüya görüyor. Yaşlı Tanrılar Konseyi 50 isim ve güç ihsan etti. Kudretli bir savaşçı olarak uzun sakallı, ellerinde alevden disk bulunur. Bir yay ve bir sadak dolusu oku vardır. Öfkesi yakıcıdır. Mor, özü teneke ve pirinç, 6. kapı, sayısı 10. 7- Satürnün Tanrısı Ninib, Avcılar ve Erkin Tanrısı Adar: Boynuzlardan bir taç takar, uzun kılıçlı ve aslan postu giyer. Korkunç Igigi’den önceki son kuşaklıdır (Zonei). Sembolü geyik boynuzlarıdır. Kadimlerin ülkelerini, onlara tapanların uygulamalarını ve kapılarının yerlerini bilir. Krallığı gece vaktinin krallığıdır. Zaman gezegeni, avcı düzlüğü, karanlık yollar, gizli geçitler, her şeyin sırrı, Igigi’nin yollarının gözcüsü, Astral Tanrıların kapıcısı, kovalamaca ve uzun seyahatin efendisi, tüm zamanların sırrı, bütün sihirlerin tanrısı. Koyu siyah, özü kurşun, ateşin yanmamış közleri, ölüm ve eski zamanlara ait şeylerde, son kapı, sayısı 4 (Çeyrek).

Ateş Tanrısı Gibil/Girra: Anu’nun oğlu

Gözcüler: Anu, Enlil ve Enki’den türediler. İnsan ve Tanrı ırkından farklı bir ırktandır. Dünyalar arası savaşta önce Kingu ile birlikteyken hoşnut olmayıp Marduk’a katıldılar. Üç gözcüler/ Mass Ssarati/ Mass Ssaratu/ Kia Mass Ssaratu denir. Igigi, Gözcülerin Tanrısı’dır.

Marduk’un 50 ismi ve gücü: 1- Marduk, 2- Marukka: Dünyanın başlangıcından beri olan her şeyi bilir. Tüm sırları bilir. 3- Marutukku: Koruma sanatlarının efendisi, Kadim kapılarının ardına mühürlemiş, Arra yıldızına üyedir. 4- Barashakushu: Mucizeleri yaratan. En iyiliksever ve cömert olan. 5- Luggaldimmerankia: Kaosa düzen getiren, rüzgar demonlarının kumandanı. Suları doğrultmuştur. 6- Nariluggaldimmerankia: Igigi ve Annunaki’nin gözcüsü, rüzgar demonlarının yardımcı kumandanı. İzni olmadan kimse aşağıdaki ya da yukarıdaki dünyaya geçemez. 7- Asaruludu: Yanan Kılıç’ın kullanıcısı. Yaşlı Tanrıların emriyle Gözcüler ırkına nezaret eder. En kusursuz güvenliği sağlar. 8- Namtillaku: Çok gizli ve güçlüdür. Ölüleri kaldırır. Kraliçelerin haberi olmadan uçurumun (Absu/Abyss) ruhlarıyla sohbet edebilir. Ondan habersiz hiç bir ruh ölmez. 9- Namru: Bilgelik ve bilgi dağıtır. Mükemmel nasihatler verir. Madenlerin ilmini öğretir. 10- Asaru: Bütün bitki ve ağaçların bilgisine sahiptir. Çölde harika meyve yetişmesini sağlayabilir. Cömertliğin koruyucusu. 11- Asarualim: Saklı bilgelik, her şeyin varoluşu ve bilgisini açık etmeye zorlar, karanlığa ışık saçar. Mükemmel nasihatler verir. 12- Asarualimmunna: Her türlü zırhın üzerinde bulunan güçtür. Ordu kurabilir. 13- Tutu: Ağlamaları dindirir, yürekteki ölüm ve hastalığa neşe getirir. Çok yardımsever, ev halkının koruyucusu. 14- Ziukkinna: Yıldızların hareketleri ve anlamları hakkında bilgi verir. 15- Ziku: Her türlü şeyi zenginleştirir. Hazinelerin nerede saklı olduğunu bildirir. Dünyanın sırlarının bilicisidir. 16- Agaku: Ölmüş olana hayat verir ama kısa süreli. Muska ve tılsımların tanrısı. 17- Tuku: Zararlı majinin tanrısı, Kadimleri majiyle yendi. 18- Shazu: Uzaktakilerin ve yakındakilerin ne düşündüğünü bilir. Hiçbir şey toprağa gömülmüş veya suya atılmış olarak kalmaz, haberdardır. 19- Zisi: İki kişi/ulus/dünya arasında düşmanları uzlaştırır. Tartışmaları yatıştırır. 20- Suhrim: Kadimlere tapanların nerede olacaklarını araştırır. Kolayca ve düşünmeden öldürür. 21- Suhgurim: Hasımlara taviz vermez. 22- Zahrim: Savaşçıların savaşçısı, bütün bir orduyu yok edebilir. 23- Zahgurim: Doğal olmayan şekilde ve çok yavaş öldürür. 24- Enbilulu: Çöl ortasında, dağ tepesinde su arar. Suların sırlarını ve yeraltında akan nehirleri bilir. 25- Epadun: Her türlü sulamanın tanrısı. Çok uzaktan ayağına su getirir. Dünyanın geometrisini ve nerede suyun bol olacağını bilir. 26- Enbilulugugal: Gelişme ve gelişenlere başkanlık eder. Ekmenin bilgisini verir.Açlık çeken bir şehrin 13 aylık besinini karşılayabilir. Çok soyludur. 27- Hegal: Çiftçilik sanatı ve tarım. Zengin hasat verir. Dünyadaki madenler ve saban bilgisi var. 28- Sirsir: Tiamat’ı yok eden, Kadimler’den nefret eden, Yılan’a hükmeden, Kutulu’nun hasmı. Çok güçlü. 29- Malah: Solucan’ın arkasına basmış ve ikiye bölmüştür.Yükseklik ve cesaret tanrısı. 30- Gil: Tohum sağlayıcı, Isthar’ın sevgilisi. Gücü gizemli ve çok kadim. Arpanın büyümesi, kadınların doğurmasını sağlar. Cinsel iktidarı iktidarsız yapar. 31- Gilma: Şehirlerin kurucusu, mimari bilginin sahibi, kalıcı ve hareketsiz olan her şeyin yaratıcısı. 32- Agilma: Yağmuru getiren. Yavaş yağmuru yağdırır. Fırtına ve tufanlara neden olur. Ordu, şehir ve mahsülü yok eder. 33- Zulum: Nereye, neyi, ne zaman ekileceğini bilir. İş ve ticaretin her türü hakkında mükemmel nasihatler verir. İnsanı kötü tacirlerden korur. 34- Mummu: Tiamat’ın ölüsünden evreni sürdürme gücüdür. Yaradılıştan önceki hayat koşulları ve gökyüzünün üzerinde durduğu 4 sütunun yapısının doğası hakkında bilgi verir. 35- Zulummar: Bir erkeğe 10 erkeğin kuvvetini verir. Tiamat’ı ikiye ayırıp gökyüzü ve yeryüzünü yapmış. 36- Lugalabdubur: Tiamat’ın tanrılarının yok edici Kutulu’yu uçuruma zincirlemiş. Azagthoth ile savaşmış. Muhteşem bir savunucu ve saldırıcı. 37- Pagalguerna: Sonsuz zeka, henüz yapılmamış şeylerin ve henüz yaratılmamış ruhların doğasını teşhis edebilir. Tanrıların gücünü kestirebilir. 38- Lugaldurmah: Yüksek yerlerin tanrısı, göklerin ve orada yolculuk edenlerin gözcüsü. Yıldızsı unsurların hiçbiri bir taraftan diğerine bu gücün haberi olmadan geçemez. 39- Arannuna: Bilgeliği veren, Enki’nin nasihatçisi, Majik akti, kanun ve kapıların doğasını bilen. 40- Dumuduku: Lacivert taşı asasının sahibi, gizli ismin ve gizli sayının bilicisidir. Bunları ifşa etmez ve olağanüstü şeyler hakkında konuşur. 41- Lugalanna: Yaşlıların en yaşlısının gücü, Kadimlerin ve yaşlıların bir olduğu zamanlardaki dünyanın gizli bilgisine sahiptir. Kadimlerin özlerini ve nerede olabileceklerini bilir. 42- Lugalugga: Bütün ruhların, ölülerin ve doğmamışların, yıldızsıların, dünyasalların hava ruhlarının ve rüzgar ruhlarının özünü bilir. 43- Irkingu: Kadimlerin kuvvetlerinin kumandanı Kingu’yu zapteden güçtür. Marduk onu yakalayıp, kanından insan ırkını ve aktin mührünü yaratmıştır. 44- Kinma: Tanrılar adını duyunca korkuyla sarsılır. Yargıçtır. Tanrıların hata yapmasını engeller. Kanun ve aktin doğasına uygun davranmayı sağlar. 45- Esizkur: Herhangi bir insanın yaşam uzunluğu bilgisine sahiptir. Her şeyi ölçer ve süreleri bilir. 46- Gibil: Ateş ve demirhanenin gücüdür. Metali işleme, kılıç ve mızrağın keskin noktalarını muhafaza eder. Dünyadan yıldırımları gökyüzüne yükseltir. 47- Addu: Gökyüzünü dolduran, yıldızları titreten Igigi’nin kapılarının olduğu yerde sallayan fırtınalar koparır. Gecenin en karanlık vaktinde bile parlaklığıyla gökleri doldurur. 48- Asharru: Kalleşliğin yöntemlerini bilendir. Geleceğe ve aynı zamanda geçmişe dair akıl verir. Tanrıları izleyecekleri yörüngede tutar ve döngülerini belirler. 49- Nebiru: Marduk kapısının ruhu, her şeyin kendi yolunda gidişini idare eder, yıldızların geçişini sağlar. 50- Ninnuam: Marduk’un her şeyin tanrısı olarak gücüdür. Yargıçların yargıcı, karaların kararcısıdır. Kralların kanunlarını ve hükümlerini tespit eder.

Ama bu kelimeleri dikkatle dinle ve Hatırla! Çünkü hafıza içindeki, geçmişi hatırlamak ve olacakları bilmek olan hatırlama eylemi en önemli ve en etkili majidir.

Ve yoksa insan kanından yaratılmadı mı Kingu’nun,

Kadimlerin sürülerinin kumandanının

İnsan ruhunda sahip değil mi yoksa

Yaşlı tanrılara karşı isyan tohumuna

Ve insanın kanı öcün kanıdır

Ve insanın ruhu öcün ruhudur

Ve insanın gücü kadimlerin gücüdür

Ve akit işte budur

*

Yaşlı tanrılar tarafından yaratılan

Kadimlerin kanından

İnsan anahtardır

*

Çünkü yeni olan her ne varsa

Eski olandan gelmiştir

Ve eski olan

Yeni olanla yer değiştirecektir.

Humwawa: İfraz edilen ve ekşiyen şeylerin tanrısı, Karanlık Meleği. Dünyaya çıkacak her şeyin, geleceğin tanrısı.

Pazuzu: Hastalık ve veba tanrısı, sırıtan karanlık, meleklerin dört kanatlısı, boynuzlu, keskin dişli, Huwawa ile kardeş.

Azagthoth: Deli tanrı. Kaosun tanrısı, Geri dönmeye aşırı karşı koyar.

Kutulu: Uyuyan tanrı, çağrılamaz. Marduk uyuyunca kurban sunulur.

Boşlukların Ruhu: 4 tanedir. Rüzgar ve ateşten yapılmıştır. Yıldızlar ve Igigi’ye aittirler. 1- Ustur: Kuzey, insan şeklinde en kadim. Shabatu ayı. 2- Sed: Doğu, boğa şeklinde yüzü insan. Çok kudretli. Mevsimi ayının öldüğü büyük gecenin mevsimi, Airu ayıdır. 3- Lamas: Güney, aslan şeklinde, kafası insan, alev ve yakıcı rüzgarları yönetir. Abu ayı 4- Nattig: Batı, bedeni insan, kafası, pençe ve kanatları kartal. Denizden gelir, büyük bir gizemdir. Anashamma ayı

Akhkharu: İnsana benzer, Kingu’nun kanından, insanlardan kan emer.

Lalassu: İnsan gibi olmaya çalışır. Dehşet saçar.

Lalartu: Dünyalar arasında kalmıştır. Hastalıklıdır.

Gelal: Hızlı gelir, ölümü hızlandırır. Kadınlara gelir. Rüzgara biner. Çocuk olursa öldürür.

Lilit: Hızlı gelir, ölümü hızlandırır. Erkeğe gelir. Sudan gelir. Çocuğu öldürür.

Xastur: Dişi demon. Erkekleri uykularında öldürür. Bazen de yer.

Yalnızca insan doğmakla bile üzüntülü olur, çünkü insan Kadimlerin kanındandır ama Yaşlı tanrılar onun burnundan üflemişlerdir. Ve bedeni Kadimlerin dediğini yapar, ama aklı Yaşlı tanrılara dönüktür ve bu her zaman için son insan nesline kadar mücadele edilecek bir savaştır çünkü dünya doğal değildir.

Hatırla Kadimlerin özlerinin her şeyde olduğunu, ama Yaşlı tanrıların özlerinin yaşayan her şeyde olduğunu ve zamanı geldiğinde bu değerli bir kanıt olacaktır.

Yıldızları iyi gözle, Copernicus’a yakın kuyruklu yıldız görülünce onların kültleri şenlenir. Draconis’te gözükünce büyük tehlike vardır, insan ve hayvan kurban alır. Sirius’a yakın gözükünce kralların evinde güçlük çıkar. Kardeş kardeşe karşı ayaklanır. Savaş ve kıtlık olur.

haber bülteni simgesi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Web sitenizi WordPress.com ile oluşturun
Başla
%d blogcu bunu beğendi: